Vedtægter

Herunder kan du læse
alle vores vedtægter.

Navn

§1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Væbnerhatten. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

Formål

§2) Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matrikel nr. 4c, Over Holluf by, Fraugde, med de derpå opførte 32 andelsboliger.

Medlemskab

§3) Som medlem kan optages enhver, som overtager brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre den bolig
brugsretten omfatter. Hvert medlem må kun have brugsret til en andelsbolig i foreningen og er forpligtiget at benytte denne, jvf. § 4

Udlejning/fremleje

§4) En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin bolig i samme omfang som en lejer kan dette ifølge lejeloven.

Det er dog tilladt at erhverve en andelsbolig – og dermed blive medlem af foreningen – med henblik på at udleje andelsboligen til andelshaverens beslægtede i lige op- og nedadgående linje. En andelshaver er således berettiget til at fremleje til sådanne beslægtede uden tidsbegrænsning.

Dette kan kun ske med bestyrelsens skriftlige samtykke.

En andelshaver må ikke uden ægtefællens/registreret partners samtykke
foretage fremleje, såfremt dette vil medføre, at andelsboligen ikke længere kan tjene til fælles bolig. Er ægtefællen/den registrerede partner umyndig, meddeler værgen samtykke. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.

Ved fremleje eller udleje sidestilles andelshaveren og andelshaverens fremlejetager/lejer med hinanden, således at fremlejetager/lejers adfærd skal kunne påtales over for andelshaveren og foreningens bestyrelse, således at sanktioner – som kan gøres gældende over for andelshaveren, jf. denne vedtægts bestemmelser i øvrigt – også kan bringes i anvendelse ved forhold udvist af andelshaverens fremlejetager/lejer, uagtet at andelshaveren ikke har begået den eller de forseelser, som påtales.

Boligafgift

§5) Medlemmet forpligtiger sig til at indbetale boligafgift og fællesudgifter til det pengeinstitut, som generalforsamlingen vedtager, at foreningen skal benytte.

Indskud

§6) Ved optagelse af et nyt medlem skal der ud over indskud, kr. 20.000 kontant, indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 7 godkendes for andel og bolig.

Værdiansættelse

§7) Generalforsamlingen vedtager, hvilken af de i ”lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber” anførte værdier, der skal benyttes ved opgørelsen af foreningens formue i forbindelse med overdragelse af en andel. Se endvidere § 14.

Hæftelse

§8) Medlemmerne hæfter kun personligt solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, samt for bankgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen.

I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.

Et medlem eller vedkommendes bo hæfter, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelserne.

Andelsværdi

§9) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres andel. Generalforsamlingen kan foretage reguleringer af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.

Belåning og andelsbevis

§10) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens §4 a.

a: Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 11 og 12. Ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens §6 b.

b: For andelen udstedes et andelsbevis lydende på andelshaverens navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, hvorpå det skal angives, at det træder i stedet for det bortkomne.

Fraflytning/overdragelse

§11) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel. Bestyrelsen skal dog godkende den nye andelshaver.

Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.

I øvrigt henledes opmærksomheden på bestemmelserne i §§ 4 og 12.

Overdragelse skal ske efter følgende prioritering:

a: Til den der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem vedkommende er beslægtet i lige op – eller nedstigende linie, eller til en person, der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren.

b: Andre andelshavere, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.

Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne bolig.

c: Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret.

d: Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren

Foreningen har ingen pligt til at oprette ventelister. Hvis der er oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden fire uger fra begæringen.

Ophævelse af samliv

§12) Ved ophævelse af samlivet mellem to ægtefæller er den af parterne, som efter egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelsen af samlivet fraflytter boligen, skal den tilbageblevne ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter bestemmelserne i §11.

Reglerne gælder også for samlevende, der har boet sammen i mindst to år.

Dødsfald

§13) Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har vedkommende ret til efter reglerne i § 11 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.

Hvis der ikke efterlades en ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der først gives fortrinsret til personer, som beboede boligen ved dødsfaldet, og som i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren. Dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen er anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans eller hendes død. Herefter gives fortrinsret til personer, der er beslægtet med den afdøde andelshaver i lige op – eller nedadgående linie. §§ 11 og 15 finder tilsvarende anvendelse.

Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter tremånedersdagen for dødsfaldet.

Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder §16 anvendelse.

Salg/overdragelse

§14) I forbindelse med salg skal prisen for andel og bolig inkl. forbedringer godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

I) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

II) Værdien af forbedringer tilskrives med prisen på byggeriet og angivelse af årstallet for byggeriet.

a. Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren (sælgeren) og bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.

Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

Overdragelsesaftale

§15) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

a. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos sælger/overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller – auktion.

b. Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

c. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign.

d. Såfremt erhververen (køberen) efter overtagelse af boligen konstaterer væsentlige mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen, vil dette udelukkende være et mellemværende mellem (erhverver) køber og (overdrager) sælger.

e. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. b-d, skal afregnes til sælger/overdrager senest tre uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

Manglende salg efter fraflytning

§16) Har en andelshaver ikke inden tre måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår, overdragelsen skal ske på.

Afregning med den fraflyttede andelshaver finder sted efter bestemmelserne i §§ 14 og 15.

Overdragelse til husstandsmedlem

§17) En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

Opsigelse af medlemskab

§18) Andelshaveren kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen ej heller brugsretten til sin bolig, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 11 og 4 om overførelse af andel.

Boligaftale

§19) Mellem foreningen og et nyt medlem indgås en skriftlig boligaftale, i hvilken boligydelse og øvrige vilkår angives.

Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig indmeldelses-blanket med de ændringer, der følger af nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Boligydelse

§20) Sidste rettidige indbetalingsdato for boligydelsen er den 1. i hver måned. Boligydelsen består af boligafgift og fællesudgifter. Boligafgiften dækker afdrag på det foreningen ydede indexregulerede reditforeningslån, for hvilket medlemmerne hæfter solidarisk.

Fællesudgifterne dækker ejendomsskatter, forsikringer, udgifter til administration og andre udgifter, der fastsættes af generalforsamlingen.
De deles ligeligt medlemmerne imellem.

Vedligeholdelse

§21) Stk. 1: Andelshaveren har pligt til at vedligeholde sin bolig såvel indvendig som udvendig. Udgifter i forbindelse med udskiftning af defekte radiatorer samt reparation af: taghætter, tag, udhæng på tag, tagrender, nedløbsrør, murværk samt vinduer og udvendige døre inklusiv ruder, påhviler foreningen. Reparationer udføres i samråd med bestyrelsen.

Stk. 2: Træværk i forbindelse med døre/karnapper males cremehvid (ral 9001). Udvendigt træværk i øvrigt på huse, carporte, udestuer m.v. males i henhold til gældende lokalplan (klassisk jordfarveskala).

Stk. 3: Den enkelte andelshaver er forpligtet til at ren- og vedligeholde sine arealer (have o. lign.) på en sådan måde, at kvarteret i sin helhed fremtræder pænt og velholdt.

Stk. 4: Langtidsparkering (mere end tre døgn) af campingvogne, entreprenørkøretøjer, lastvogne samt henstilling af både o. lign. må ikke finde sted på vejarealer og fællesarealer uden tilladelse fra bestyrelsen.

a. Ved misligholdelse af det i § 21 stk. 1,2,3 og 4 kan bestyrelsen, ved skriftlig henstilling, pålægge den enkelte andelshaver at få bragt forholdene i orden indenfor en nærmere fastsat frist. Hvis dette ikke sker, kan bestyrelsen iværksætte det fornødne arbejde hvortil udgifterne pålægges vedkommende andelshaver.

Forandringer af bolig

§22) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. b, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

a. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

b. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

Husdyr

§23) Det er tilladt at holde almindelige husdyr.
Generalforsamlingen fastsætter reglerne for husdyr-hold. Det tillades ikke, at hunde luftes inde på foreningens område. Den private have er dog undtaget. Tilsidesættelse af dette kan medføre eksklusion.

Eksklusion

§24) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe brugsretten til ophør i følgende tilfælde:

a. Når et medlem er i restance med boligydelsen og ikke har berigtiget restancen senest syv dage efter at skriftligt påkrav herom er modtaget.

b. Når et medlem tilsidesætter bestemmelserne om husdyrhold i § 23.

c. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.

d. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

Efter eksklusionen skal bestyrelsen disponere efter reglerne om overdragelse i § 11.

Generalforsamling

§25) Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab, indeholdende
  forslag til værdiansættelse og evt.
  revisionsberetning, til godkendelse.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget
  til godkendelse samt beslutning om evt.
  ændring af fællesudgifterne.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand (hvert andet år).
 7. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af repræsentant for andelsboligforeningen
  i Grundejerforeningen Vibens
  bestyrelse og en suppleant for denne.
 10. Eventuelt.

Sekretæren skriver referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsen

Referat udsendes ca. 14 dage efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 25 % af andelshaverne forlanger det.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller forslagsstilleren ved opslag eller på anden måde senest fire dage før generalforsamlingen har gjort andelshaverne bekendt med, at det kommer til behandling.

Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer.

Administrator, revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Hver andel giver en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt.

En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller en anden andelshaver.

Indkaldelse til generalforsamling

§26) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan afkortes til otte dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

Beslutningsdygtighed

§27) Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning.

Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være repræsenteret.

Forslag om væsentlig forandring af fælles ejendom samt vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og med mindst 2/3 flertal. Hvis der ikke er mindst 2/3 repræsenteret, men mindst 2/3 af de repræsenterede er for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er repræsenteret.

Valg af bestyrelse

§28) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af boligforeningen og gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsens sammensætning

§29) Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, og fire andre medlemmer. Valgperioden er to år, således at formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer, en sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.

Der vælges to suppleanter, valgt for et år.

Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Der kan kun vælges en person fra hver husstand. Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end tre, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Bestyrelsesmedlem

§30) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende eller en person, som vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har anden lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Protokol

§31) Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. I øvrigt beslutter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder

§32) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller ved hans forfald af næstformanden, så ofte det er nødvendigt, samt hvis et medlem af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen, hvoraf formanden eller næstformanden er den ene, er tilstede.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Hvis der er stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende. Hvis han ikke er tilstede, er det næstformandens.

Bestyrelsen tegnes

§33) Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Årsregnskab

§34) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelsen af andelenes værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have.

Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingen om andelenes værdi og om, hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen.

Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelenes forventede værdistigning indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som en note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procenter af indskudskapitalen.

Revisorer

§35) Generalforsamlingen vælger blandt andelshaverne to interne revisorer, der gennemgår indtægts- og udgiftsbilag sammen med kassereren i forbindelse med regnskabsafslutningen. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet.

Revisor skal føre revisionsprotokol.

Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisoren.

Det reviderede og underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Foreningens opløsning

§36) Opløsning af foreningen kan kun ske ved likvidation. Likvidationen forestås af to likvidatorer, der vælges på en generalforsamling. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af eventuel gæld deles resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse.